09107603363 m.m.rahmani734@gmail.com امیرآباد دانشکده فنی دانشگاه تهران

برچسب بایگانی برای شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مصطفی آذری

میدونی شبکه های اجتماعی چیه؟

آشنایی با شبکه های اجتماعی بازاریابی در شبکه اجتماعی یکی از اصول بسیار مهم در تبیین تاکتیک های برتر دیجیتال مارکتینگ و ارتباطات اجتماعی دیجیتال است. تجارت اجتماعی، از اپلیکیشن های  اجتماعی استفاده می کند…