09107603363 m.m.rahmani734@gmail.com امیرآباد دانشکده فنی دانشگاه تهران

برچسب بایگانی برای کمپین در دیجیتال مارکتینگ

مصطفی آذری کمپین در دیجیتال مارکتینگ مصطفی آذری

جایگاه کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ

نقش و جایگاه کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ قبل از ورود به مبحث کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ لازم است  طبق مطالب ارائه شده مطلب ذیل را نیز بدانیم: وقتی یک برند تعامل در فضای…